Luhya Dialogues

Ano olanyola chingano ne bung'ali bwosi bwosi buliyo khubela babandu babelanga bali baluhya. Ese manyile lubukusu khutuma chikholo chichindi chye baluhya, nono ndaba nanaandika lukali mulubukusu. Bali ne bunyali bwe chikholo chichindi chye baluhya nabo babe ne buyasi khuandika ano namwe aandi osi osi niyo banyala babola chinganakani chyabwe. ------------------------------- MBANDIKILE ANO: Kenyananalyst@yahoo.co.uk

Tuesday, May 16, 2006


Sisa sileyi syabirire khwama nga na naandika ano...
Likoloba babemelela KBW bafukilile khundasa khu KBW aggregator...omundu omutayi khungendelela kabele Kabinti....kambolela ali:
"......esye manyile olunyole nende oluchisa. okhola ekasi indayi."
Semanyile chindomo chyosi chye Baluhya ta....ndakhaka nga nilwo enyala khecha nabatibya ta :-)
Manyile chikholo chichindi...ndekula chiblogu chyacho nenyulile bubwangu....
Naliyo omanyile Luluhya ne lundi owenya khukhuandika ano...mbao sibi namwe bulume bwosibwosi ta....mbandikile khubone nga nilwo khunyala khwayetana.
Lekha emale ne likeni lya luno khusyalo...
Banaijeria bakhabolela omuruki wabwe bali alote...

Tuesday, April 25, 2006

Ano olanyola chingano ne bung'ali bwosi bwosi buliyo khubela babandu babelanga bali baluhya. Ese manyile lubukusu khutuma chikholo chichindi chye baluhya, nono ndaba nanaandika lukali mulubukusu. Bali ne bunyali bwe chikholo chichindi chye baluhya nabo babe ne buyasi khuandika ano namwe aandi osi osi niyo banyala babola chinganakani chyabwe.